SourceInsight使用指南

文章描述:-2022年2月18日发(作者:ecshop二次开发) Source Insight使用指南 第1页 共12页 目录 1. Source Insight 基本设置 ............................................................................................

-

SourceInsight使用指南 2022年2月18日发(作者:ecshop二次开发)Source Insight使用指南
第1页 共12页
目录
1. Source Insight 基本设置 ..................................................................................................................... 3
1.1 字体设置...............................................................................................................................................................................................3

1.2 自动缩进设置.......................................................................................................................................................................................3

1.3 其它设置...............................................................................................................................................................................................4

2. Source Insight中的宏 ............................................................................................................................. 5
2.1 使用宏...................................................................................................................................................................................................5

2.2 指定快捷键...........................................................................................................................................................................................6

3. Source Insight中的自定义命令 ............................................................................................................... 6
3.1 如何自定义命令...................................................................................................................................................................................6

3.2 指定快捷键...........................................................................................................................................................................................7

3.3 正则表达式语法...................................................................................................................................................................................7

3.4 集成编译器...........................................................................................................................................................................................8

3.5 集成版本控制工具.............................................................................................................................................................................10

4. 其它.....................................................................................................................................................11
4.1 特殊的注释.........................................................................................................................................................................................11第2页 共12页


Source Insight使用指南
1.
Source Insight 基本设置
1.1
字体设置
Option-〉Document Opti 文档设置。

Screen Fonts 设置显示字体。推荐使用等宽字体,如“Courier”,这样在代码对齐时容易
处理,但中文字体显示有锯齿。使用“宋体” 字时,代码可能存在对齐问题。

1.2
自动缩进设置
Option-〉Document Opti-〉Auto Indent 自动缩进设置。详细缩进样式请参考Source
Insight 帮助的Command Reference-> Document Opti-〉Auto Indenting。
第3页 共12页

-

SourceInsight使用指南

发布时间:2022-02-18 22:10:02
文章版权声明:除非注明,否则均为IT技术网-学习WEB前端开发等IT技术的网络平台原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

评论列表 (有 8 条评论,46人围观)

最近发表

随便看看

热门文章

标签列表